Home » Historiek

Historiek

1964 – 1976 : de eerste jaren

Gemeentebelangen ontstond n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen van 1964 uit een groep niet-partijpolitiek gebonden mensen die vonden dat er in Stekene niets meer gebeurde. Toen bleek dat toenmalig burgemeester Roggeman niet meer welkom was bij zijn eigen partij, stak oud-burgemeester Abdon Heyse hem de hand uit. De oprichting van de lijst “Stekense Belangen” of “Gemeentebelangen” was een feit. Burgemeester Roggeman voerde de lijst aan, Abdon Heyse stond op de tweede plaats. De ploeg bestond verder nog uit Frans Windhey, Jozef Vercauteren, Hector Van Hoye, Gilbert De Block, Albert De Cock, Albert Van Wabeke, John Reyns, Cyriel Merckx en Alfons Dhollander. Zij waren de allereerste Gemeentebelangers.

En het werd een succes, want de groep sleepte meteen zes van de elf zetels in de wacht en behaalde dus een absolute meerderheid. Doordat Dr. Roggeman overleed alvorens benoemd te worden, werd Abdon Heyse op 11 augustus 1965 tot burgemeester benoemd, en dat zou hij blijven tot aan de fusies van 1 januari 1977. Want ook voor de verkiezingen van 1970 kon Gemeentebelangen een schitterende lijst samenstellen. Het aantal raadsleden was gestegen van 11 naar 13. Gemeentebelangen behaalde opnieuw zes zetels (Abdon Heyse kreeg 1.781 stemmen achter zijn naam, het hoogste aantal ooit in Stekene voor de fusies) en ging een coalitie aan met de lijst “Gelijk voor Iedereen”, die met Paul Koppen 1 zetel behaalde. Het werd een bijzonder succesrijke samenwerking, waarbij onze gemeente toonaangevend werd in het Waasland.

 

1976 – 2000

De verkiezingen van 1976 werden de eerste verkiezingen van de nieuwe fusiegemeente: door het samengaan van Stekene met Klein-Sinaai en Kemzeke, had Stekene recht op 23 zetels in de nieuwe gemeenteraad. Gemeentebelangen kreeg opnieuw het hoogste aantal stemmen, en behaalde net als de CVP negen zetels. Door een voorakkoord tussen CVP en de OCP van Kemzeeks burgemeester Bob Verbeke kwam Gemeentebelangen in de oppositie terecht. Hierop besloot burgemeester Abdon Heyse het actieve politieke leven vaarwel te zeggen.

Na een stevig gevoerde en gefundeerde oppositie ging Gemeentebelangen de verkiezingen van 1982 met vertrouwen tegemoet. Arnoud Heyse volgde als lijstaanvoerder zijn vader Abdon op, die ondertussen ereburgemeester was en de lijst duwde. Ge.Be won de kiesstrijd en haalde opnieuw negen zetels binnen. De CVP strandde op acht zetels. Arnoud Heyse behaalde de hoogste persoonlijke score. Er werd voor het eerst een grote coalitie gevormd, met Gemeentebelangen en CVP. Men was het snel eens, zowel over het te voeren beleid als over de verdeling van de mandaten. De eerste drie jaar werd Arnoud Heyse eerste schepen, nadien burgemeester. Kort na dit akkoord echter viel de CVP-fractie uiteen, zodat de de nieuwe coalitie bestond uit Ge.Be en vier CVP’ers, terwijl de andere vier voor de oppositie kozen. Ondertussen kende Ge.Be als groep ook een goede interne werking, onder leiding van voorzitter Georges Van Liefferinge en secretaris Marie-Jeanne Gijsel. In 1984 opende Ge.Be zelfs een eigen sociaal centrum in het midden van het dorp.

Men ging de verkiezingen van 1988 tegemoet met een vernieuwde en verjongde lijst, onder leiding van Arnoud Heyse. Gemeentebelangen haalde, weer eens, veruit de meeste stemmen. Tegen de wil van de kiezer in werd Ge.Be. echter in de oppositie gedrongen, ondanks eerder gemaakte afspraken met de CVP.

In 1990 vierde Gemeentebelangen haar 25-jarig jubileum. Abdon Heyse, Frans Windhey en Cyriel Merckx werden toen speciaal in de bloemetjes gezet : de eerste als stichter van Gemeentebelangen, de twee anderen omdat zij er onafgebroken vanaf het prille begin bij waren. Op een druk bijgewoonde persconferentie bleek nog maar eens hoe sterk Gemeentebelangen, zelfs in de oppositie, nog altijd stond. Dat werd trouwens ook bewezen door de uitgave van ons tijdschrift “Stekene Vandaag”, dat de Stekenaars inlicht over het reilen en zeilen in de gemeente, en nog steeds bestaat.

Door het groter wordende inwonersaantal kreeg Stekene, bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1994, 25 in plaats van 23 zitjes in de gemeenteraad toegewezen. De lijst van Gemeentebelangen werd opnieuw aangevoerd door Arnoud Heyse. Met de slogan “Samen naar 2000” haalde Gemeente-belangen opnieuw negen zetels. De toenmalige meerderheid CVP-SP bleef haar meerderheid -zij het opnieuw heel nipt- houden, en besliste om ook de volgende zes jaar samen te besturen. Maar toen op 19 december 1995 SP-schepen Paul Noens ontslag nam, diende een opvolger te worden aangeduid. Namens Gemeentebelangen werd Frans Windhey voorgedragen, en tot ieders verrassing kreeg hij, als kandidaat van de oppositie, maar liefst 14 stemmen achter zijn naam, tegen 11 voor de meerderheidskandidaat. Dat betekende voor Gemeentebelangen een kentering. Na een kort oppositiefront (Ge.Be. – SP – VLD) werd op 7 mei 1996 tussen Gemeentebelangen en CVP een bestuursakkoord ondertekend. Gemeentebelangen, in wezen een partij die wil besturen en de gemeente mee vooruit wil helpen, kreeg hierdoor een nieuw elan.

 

De 21ste eeuw

Ook de Stekense kiezer had alle vertrouwen in de meerderheid, want na de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 werd de coalitie herbevestigd. Gemeentebelangen ging procentueel nog vooruit. Naast de steun van de V.U., die van bij het begin een belangrijke pijler was, kregen we nu dankzij de steun van de VLD een nog bredere basis. Ingevolge het bestuursakkoord bekwam Gemeentebelangen, in de persoon van Stany De Rechter, op 1 januari 2005 de burgemeesterssjerp. En die zou hij, zoals intussen algemeen bekend, nog niet zo snel afgeven.

De lijst waarmee Gemeentebelangen in 2006 naar de kiezer trok, was sterker dan ooit. Gemeentebelangen won een zetel bij en ging naar tien. CVP moest een zetel afgeven en kwam op acht. De coalitie Gemeentebelangen – CD&V bleef behouden, maar de gewijzigde verhoudingen na de verkiezingen weerspiegelden zich uiteraard ook in de samenstelling van het schepencollege. Stany De Rechter kon voor de volgende zes jaar zeker zijn van het burgemeestersambt, en Dirk Backaert werd voor zes jaar OCMW-voorzitter.

In november 2009 vierden we ons 45-jarig bestaan met een bijzonder verzorgde en druk bijgewoonde feestzitting, waarop Frans Windhey uitgebreid in de bloemetjes werd gezet: hij was toen 45 jaar gemeenteraadslid en 25 jaar schepen!

De verkiezingen van 2012 brachten een onverhoopt succes. Voor het eerst sinds 1964 behaalde Gemeentebelangen opnieuw een absolute meerderheid. Stany De Rechter haalde als uittredend burgemeester een nooit geziene monsterscore van 2657 voorkeurstemmen.

Sindsdien bestuurt Ge.Be de gemeente alleen, met burgemeester Stany De Rechter, en schepenen Kris Van Duyse, Lorette De Permentier, Gunter Van Campenhout, Freddy Merckx en Dirk Backaert (tevens ook OCMW-voorzitter). Op 1 januari 2015 zal Pieter De Witte Freddy Merckx als schepen

opvolgen. Arnoud Heyse werd opnieuw voorzitter van de gemeenteraad. Verkozen gemeenteraadsleden waren verder Marina Zegers (die om beroepsredenen niet kon zetelen en opgevolgd werd door Kristien Strobbe), Heidi Van Gaever, Sofie De Jonckheere (begin 2014 opgevolgd door Jan De Bruyne), Grietje Cortebeek en Frans Windhey. De OCMW-raadsfractie bestond naast voorzitter Dirk Backaert uit Annik De Vlieger, Annette Vogels, Jan De Bruyne, Miejef Labeeuw en Rony Dragon, die intussen vervangen is door Ilse De Schepper.

In 2014 werd met veel luister het vijftigjarig jubileum van de groep gevierd. En nu al wordt met vertrouwen, maar vooral ook met veel werkijver en motivatie, uitgekeken naar de verkiezingen van oktober 2018. Daar is het dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter Bernard Van Hullebus, ondervoorzitter Paul Merckx, secretaris Jan De Bruyne, penningmeester Lieven Franckaert, jeugdverantwoordelijke Koen Vernimmen en Bert Brijs al volop mee bezig

 

50 jaar Gemeentebelangen in een notendop

Gemeentebelangen, een partij die wil besturen, heeft sinds 1964 maar liefst 41 jaar bestuurd of mee bestuurd. De laatste 23 jaar zelfs onafgebroken! Alle realisaties opsommen zou ons te ver leiden, daarom slechts een kleine greep:

 • Oprichting van de kunstacademie en de academie voor muziek, woord en dans
 • De aanleg van tal van nieuwe woonwijken
 • In orde brengen van het rioleringsnet
 • Herinrichting van de kerk- en schoolomgevingen
 • Aanleg van multifunctionele terreinen langsheen de expressweg, voor o.m. CrammerocK
 • (her)aanleg van tal van voet- en fietspaden, met als jongsteverwezenlijking de aanleg van het fietspad in de Nieuwstraat
 • Oprichting van kinderdagverblijf Dol-fijn
 • Uitbreiding en modernisering van het gemeentehuis
 • Lanceren van een gemeentelijk informatieblad
 • Bouwen van een eerste sporthal, die tijdens de laatste legislatuur in oppervlakte verdubbeld werd en omgedoopt is tot De Sportstek
 • Bouw van 30 sociale appartementen en uitbreiding van WZC Zoetenaard op de OCMW-campus met inbegrip van kortverblijf en dagverzorgingscentrum
 • Bereiken van een overeenkomst met de privésector om het kloostergebouw in de Kerkstraat te behouden om te vormen tot kunstacademie
 • Oprichten van dienstencentrum Amelberga, dat ingericht werd als thuishaven voor de muziekacademie
 • Professionele aanpak van elf juliviering, Kerstmarkt, avondfeestmarkt, zomerconcerten, Nieuwjaarsreceptie op de markt enz.
 • Aanleg van een fietspad in de Nieuwstraat